Trường học Đức Bình Đông được thành lập vào năm 1993