báo cáo những tình hình hoạt động trong tháng của trường